Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.clipsandthings.be

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.clipsandthings.be , zoals deze beschikbaar is gesteld door Clips & Things . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Clips & Things is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Clips & Things.

Prijzen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Clips & Things te mogen claimen of te veronderstellen.

Clips & Things streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Clips & Things aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Betaling en nalatigheid

De factuur dient betaald te worden binnen de periode van 1 maand (datum staat op factuur). indien dit niet gebeurd, krijgt u een eerste verwittiging en heeft u 7 dagen de tijd om te betalen. Mocht dit nog niet het geval zijn, volgt er een 2de verwittiging waarbij er € 3,00 nalatigheidskosten bijkomen en heeft u 5 dagen tijd om deze te betalen. Mocht dit weer niet het geval zijn, volgt er een 3de en laatste verwittiging. Hierbij komt € 15,00 administratiekosten bij en heeft u eveneens 5 dagen tijd om deze te betalen. Indien deze alsook onbetaald blijft, geven wij de factuur uit handen aan een incassobureau met alle bijkomende kosten ter uwe rekening.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.clipsandthings.be op deze pagina.